අකුර 3.0 – ර/ගගුල්විටිය විද්‍යලය – (Akura 3.0)

අද 09 / 03 / 2019 අකුර ව්‍යාපෘතිය කරන අපිට සුවිශේෂී දවසක් වුණා. මාස තුනක පරිශ්‍රමය අද දලුලන්නට හැකි විය.…

Continue Reading →

National Garbage Clean Up Day – ජාතික කසල පිරිසිදු කිරීමේ දිනය 2019 Successfully Completed

Yes we cleaned 140 Ton’s on 4th February 2019 “National Garbage Clean Up Day – ජාතික කසල පිරිසිදු කිරීමේ දිනය”…

Continue Reading →

National Garbage Clean Up Day – ජාතික කසල පිරිසිදු කිරීමේ දිනය 2019

ඔව්, අපි නිදහස්… හැබැයි අපි හිතන් ඉන්න තරමට නම් අපි නිදහස් නෑ. අපි හැමෝටම මේ ලෝකේ ගොඩක් ලොකු වගකීම් තියෙනවා.…

Continue Reading →